Privacyverklaring

 

Wie is Gastouderbureau Little Steps?

Dit is de privacyverklaring van Gastouderbureau Little Steps (hierna ook aangeduid met “zij” of “GOB Little Steps”) gevestigd te Merodelaan 72, 4824 BN Breda, KvK 65157508, BTW:NL002243494B50
 

GOB Little Steps is verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

 

Wanneer verwerkt GOB Little Steps uw informatie?

GOB Little Steps verwerkt persoonsgegevens van u op het moment dat u zich op enigerlei wijze tot GOB Little Steps wendt en daarbij uw gegevens bij GOB Little Steps achterlaat. Dit kan via de website wanneer u contact met GOB Little Steps opneemt, bij een persoonlijke afspraak of als u GOB Little Steps per email/brief dan wel telefoon benadert of als (potentieel) zakelijke relatie uw diensten aanbiedt. Voorts verwerkt GOB Little Steps aanvullende door u verstrekte gegevens op het moment dat u met GOB Little Steps een overeenkomst aangaat.

 

Voor welke doeleinden gebruikt GOB Little Steps uw informatie?

GOB Little Steps zal uw gegevens met de volgende doeleinden gebruiken c.q. verwerken:

 • Wanneer u uw contactgegevens bij GOB Little Steps achterlaat beschouwt GOB Little Steps dit als toestemming om uw gegevens te verwerken met het doel om contact met u op te nemen;

 • In het voortraject richting een mogelijke dienstverlening zal GOB Little Steps gegevens verwerken welke noodzakelijk zijn om tot een correct en volledig voorstel te komen voor de dienstverlening, en een aanbieding/prijsopgave aan u uit te brengen;

 • Wanneer u met GOB Little Steps een overeenkomst sluit zal GOB Little Steps persoonsgegevens verwerken welke noodzakelijk zijn voor het sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst;

 • Na het sluiten van een overeenkomst zal GOB Little Steps gegevens verwerken met het doel deze overeenkomst deugdelijk uit te oefenen, de overeengekomen onderdelen van de overeenkomst bij u in rekening te kunnen brengen en financiële administratie te kunnen voeren. E.e.a. afhankelijk van de aard en inhoud van de overeenkomst;

 • Om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

Ook kan GOB Little Steps uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

 • Om uitvoering te geven aan de door u – via de website - gevraagde dienstverlening;

 • Voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder bijvoorbeeld het genereren van managementinformatie en -rapportage;

 • Naleving van, of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van, overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;

 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;

 • Om u te informeren over onze dienstverlening of overige activiteiten en om u aanbiedingen te kunnen doen, tenzij door u wordt aangegeven dat u hierop geen prijs stelt.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt GOB Little Steps?

GOB Little Steps kan in het algemeen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, initialen, adres, woonplaats)

 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens

 • Aanspreektitel, geslacht, geboortedatum

 • Nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat

 • Bankrekeningnummer

 • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van een opdracht en/of werkzaamheden.

 • Zakelijke contactgegevens

 • Gegevens voor het onderhouden van de relatie

 • Overige zakelijke gegevens (zoals bijv. bankrekeningnummer, BTW nummer, KvK nummer)

 • Indien GOB Little Steps in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gegevens verwerkt van derden die onder uw verantwoordelijkheid vallen zal GOB Little Steps met u een verwerkersovereenkomst aangaan.

 

Persoonsgegevens vraagouders:

 • Naam ouders

 • Naam kind(eren)

 • Adres

 • BSN

 • Telefoonnummers

 • E-mailadres

 • Contactgegevens noodsituaties

 • Bankrekeningnummer indien gebruik wordt gemaakt van automatische incasso

 

Persoonsgegevens gastouders:

 • Naam gastouder

 • Adres

 • BSN

 • VOG (ten behoeve van registratie)

 • Telefoonnummers

 • E-mailadres

 • Relevante diploma’s en certificaten

 • EHBO certificaat of pas

 • Kopie identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs)

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

 • Bankrekeningnummer

 • Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang

 • Namen en geboortedata huisgenoten en structureel aanwezigen (verplicht indien hier sprake van is) alsmede hun registratienummer in het Personenregister Kinderopvang

 

 

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens

GOB Little Steps zal uw persoonsgegevens slechts verwerken op basis van een geldige verwerkingsgrondslag. De geldige verwerkingsgrondslagen als gesteld in de AVG betreffen:

 1. Toestemming van de persoon om wie het gaat.

 2. Het is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren.

 3. Het is noodzakelijk wegens wettelijke verplichting

 4. Het is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen.

 5. Het is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.

 6. Het is noodzakelijk om het gerechtvaardigde belang van GOB Little Steps te behartigen.

 

Persoonsgegevens van kinderen

In het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, namelijk het tot stand brengen van gastouderopvang, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken van het kind waarvoor gastouderopvang wordt bemiddeld. Bij het verwerken van welke vorm dan ook van  persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar wordt voorafgaand aan de verwerking toestemming gevraagd aan de ouder(s). Persoonsgegevens van kinderen bewaart GOB Little Steps maximaal 2 jaar nadat de kinderopvang via de bemiddelde gastouder is gestopt, echter zal GOB Little Steps de gegevens niet langer bewaren dan dat strikt noodzakelijk is. 

 

Bijzondere persoonsgegevens.

In de AVG is een verbod opgenomen op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. In sommige gevallen bestaan er uitzonderingen op dit verbod, zoals bij kinderopvang. Deze uitzonderingen zijn gemaakt omdat soms bijzondere persoonsgegevens verwerkt dienen te worden om de dienstverlening deugdelijk en/of veilig, en volgens de toepasselijke wet- en regelgeving uit te kunnen voeren.

GOB Little Steps mag deze gegevens alleen verwerken als de betrokken persoon (of, in het geval van kinderen, de ouder(s)) daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die onder andere betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens over educatie, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische gegevens en biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

GOB Little Steps stelt zich ten opzichte van bijzondere persoonsgegevens uiterst zorgvuldig en terughoudend op. GOB Little Steps zal bijzondere persoonsgegevens van ouder of kind slechts verwerken op rechtstreeks verzoek van de ouder(s), ofwel indien uit overleg met de ouder(s) blijkt dat dit noodzakelijk is voor het verlenen van goede en veilige gastouderopvang. Verwerken van dergelijke gegevens gebeurt slechts na verkrijging van uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s).

 

Beveiliging van uw informatie

GOB Little Steps spant zich tot het uiterste in om passende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. GOB Little Steps maakt voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik van beveiligde softwareprogramma’s, zoals het programma PortaBase. GOB Little Steps slaat geen persoonsgegevens op onveilige media zoals USB sticks. Gebruikte hardware wordt op passende wijze beveiligd tegen toegang door derden.

 

 

Hoe wordt uw informatie gedeeld?

GOB Little Steps is een eenmanszaak zonder personeel. Zou GOB Little Steps personeel in dienst nemen dan zijn uw persoonsgegevens binnen GOB Little Steps inzichtelijk voor de personeelsleden die daarbij een belang hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden (need-to-know basis).

Uw persoonsgegevens worden mogelijk ook gedeeld met externe partijen zoals externe dienstverleners van GOB Little Steps die inzicht hebben in de administratie van GOB Little Steps (bijvoorbeeld een boekhouder). Uw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met externe dienstverleners die via GOB Little Steps werkzaamheden aan u leveren of op andere wijze mede uitvoering geven aan de overeenkomst tussen u en GOB Little Steps.

Hiervan wordt u altijd op de hoogte gesteld.

GOB Little Steps verstrekt slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze externe partijen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Met al deze partijen sluit GOB Little Steps een verwerkersovereenkomst.

Ook verstrekt GOB Little Steps uw persoonsgegevens aan externe partijen zoals politie en overheidsinstellingen indien GOB Little Steps daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft verkregen.

 

Hoe wordt uw informatie verkregen?

Uw informatie wordt verkregen ofwel rechtstreeks via uzelf, ofwel uit openbare bronnen. GOB Little Steps verkrijgt geen persoonsgegevens via derden tegen betaling. Mogelijk verkrijgt GOB Little Steps uw gegevens van derden in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden voor u of voor deze derde. Met deze partij zal GOB Little Steps een verwerkersovereenkomst sluiten.

 

Hoelang wordt uw informatie bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zo kort als mogelijk bewaard. Dit is in ieder geval voor zolang dit noodzakelijkerwijze volgt uit verplichtingen op basis van wet - en regelgeving en voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

GOB Little Steps maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht van inzage en correctie van uw persoonsgegevens, dit houdt in dat u GOB Little Steps op elk gewenst moment kunt verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan.

Daarnaast kunt u GOB Little Steps verzoeken om de persoonsgegevens die zij over u verwerkt te beperken en/of om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).

Ook heeft u recht op bezwaar over de wijze waarop GOB Little Steps met uw persoonsgegevens omgaat, alsmede kunt u uw bezwaar kenbaar maken ingeval u geen informatie van GOB Little Steps wenst te ontvangen over haar dienstverlening of overige activiteiten. U kunt hiertoe uw klacht kenbaar maken aan GOB Little Steps. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u overgaan tot het intrekken van uw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken, dan is het mogelijk dat GOB Little Steps u geen deugdelijke en/of volledige dienstverlening meer kan bieden. Mocht GOB Little Steps om deze reden niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op basis van een mogelijke overeenkomst tussen u en GOB Little Steps, en is de intrekking van uw toestemming daarvan de oorzaak, dan is dit gebrek in de nakoming niet aan GOB Little Steps toe te rekenen.

 

Verwerkingsregister

GOB Little Steps beschikt over een verwerkingsregister, dit register geeft een overzicht van alle binnen de organisatie opgeslagen persoonsgegevens en waar deze worden bewaard. In het verwerkingsregister wordt tevens zorgvuldig bijgehouden welke bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden inclusief de reden daarvan alsmede de bijbehorende toestemming voor die verwerking.

 

Bij vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop GOB Little Steps uw persoonsgegevens registreert, gebruikt of verwerkt wordt u verzocht  contact op te nemen met GOB Little Steps via de op deze website gepubliceerde contactgegevens.

Contact

info@gastouderbureaulittlesteps.nl

+31 (0) 6 41900881

 

Aanpassingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast, het meest actuele privacy statement is te allen tijde via deze website te raadplegen.